Thông báo hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC CÔNG NGHIỆP

Số: 29A/CN-CNHT

V/v hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24  tháng 01  năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển CNHT năm 2020

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ.

Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án:

  1. Căn cứ vào Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) để xây dựng/hoàn thiện Hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020.
  2. Về nội dung Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025) để nghiên cứu, đăng ký thực hiện.

Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương số 23, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp, thẩm định hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ qua email: cnht@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 02438238388./.

Nơi nhận:

Như trên;

– Các đơn vị thuộc Bộ;

– SCT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Các Hiệp hội ngành nghề;

– Cục trưởng;

– Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

– Cổng TTĐT Cục CN;

– Trang TTĐT CNHT;

– Lưu: CN.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *