Vai trò quản lý nhà nước về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô

Đối với các nước có trình độ phát triển thấp, chính sách và chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự hình thành và phát triển một nền công nghiệp hỗ trợ mạnh, nhất là đối với ngành quan trọng như sản xuất ô tô. 

Việc định hướng, xác định chiến lược cơ cấu công nghiệp, xây dựng quy hoạch phát triển ngành ô tô và công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô đi cùng với các chính sách ban hành như chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, chính sách thuế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các liên kết kinh tế, hỗ trợ thông tin, nội địa hóa, phát triển thị trường, v.v… là tiền đề mang tính nền tảng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô.

Lịch sử phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô trên thế giới cho thấy có nhiều cách đi trong phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô nhưng hiện nay, hầu như tất cả các nước đều lựa chọn con đường sử dụng hệ thống chính sách và những định hướng chiến lược của nhà nước để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô. Các chính sách có thể là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên hoặc có thể là bắt buộc phải thực hiện theo những quy định chặt chẽ để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô.

Các chính sách và chiến lược lựa chọn của mỗi quốc gia có thể có những tác động rất tích cực đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô và qua đó họ đạt được những mục tiêu phát triển công nghiệp ô tô đã đề ra nhưng cũng có thể các chính sách và chiến lược đó có tác động tiêu cực không tạo ra được những điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu đặt ra. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn chính sách và chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô của các nước có phù hợp với đặc điểm của môi trường kinh doanh của giai đoạn hiện tại, có phát huy được lợi thế so sánh của mỗi nước và tận dụng được các cơ hội mà sự chuyển dịch xu hướng đầu tư và phân công lao động quốc tế ngày càng mạnh mẽ hay không. Hơn nữa, có những chính sách đem lại thành công trong phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô ở một số nước giai đoạn trước nhưng ngày nay nếu áp dụng lại không phù hợp, chẳng hạn như chính sách nội địa hóa trong ngành ô tô. Vì vậy việc lựa chọn chiến lược và các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô phải dựa vào khả năng phân tích xác định các điều kiện nền tảng của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô như nhu cầu thị trường, đặc điểm và xu thế phát triển của môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện tại, lợi thế so sánh, năng lực sản xuất, tiềm lực công nghệ của mỗi nước…

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)